Persoonsgegevens worden te allen tijde slechts opgeslagen, indien u een product en/of dienst afneemt van Christelijk mannenkoor “Soli Deo Gloria” Urk of indien u hier expliciet toestemming voor hebt gegeven. Persoonsgegevens worden opgeslagen door:

Onderneming: Christelijk mannenkoor “Soli Deo Gloria” Urk
Adres: Postbus 20, 8320 AA, Urk
E-mail: info@solideogloria.nl
KvK-nummer: 39070410

Soli Deo Gloria is verantwoordelijk voor de naleving van de “Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)”, het voeren van de administratie van klanten en de administratie voor analyse- en marketingdoeleinden. Soli Deo Gloria is verantwoordelijke in de zin van de AVG. Soli Deo Gloria is verantwoordelijke voor alle gegevensverwerking.

Soli Deo Gloria verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de administratie van klanten, de uitvoering van de overeenkomst, de website, persoonlijke marketing en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen

De door Soli Deo Gloria opgeslagen persoonsgegevens dienen voornamelijk ter uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot de levering van een product en/of dienst door Soli Deo Gloria. Zonder deze gegevensverstrekking is het niet mogelijk voor Soli Deo Gloria om de overeenkomst uit te voeren.

Soli Deo Gloria gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met uw persoonsgegevens en doet er alles aan om uw gegevens veilig op te slaan. Eventuele datalekken worden te allen tijde gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de betrokkenen van wie de persoonsgegevens mogelijk in gevaar zijn gekomen. Bij een datalek neemt Soli Deo Gloria altijd de passende maatregelen om de betrouwbaarheid van de website te waarborgen.

Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens op onjuiste wijze worden gebruikt, verkregen zijn of ten onrechte worden opgeslagen, en het is voor u ondanks herhaaldelijk verzoek niet mogelijk uw gegevens te verwijderen, kunt u te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Door Soli Deo Gloria worden de volgende persoonsgegevens van u opgeslagen:

voor de uitvoering van een overeenkomst ten behoeve van het te leveren product: uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres;

voor het versturen van de nieuwsbrieven: uw naam en e-mailadres;

voor het behandelen van vragen en klachten: naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres.

Persoonsgegevens worden nooit langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk en zijn voor u te allen tijde in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Indien gebruik wordt gemaakt van foto’s, video’s of andere afbeeldingen waarop natuurlijke personen zijn afgebeeld, vraagt Soli Deo Gloria altijd eerst toestemming aan degene van wie de foto of afbeelding wordt geplaatst tenzij deze foto’s of video’s gemaakt zijn tijdens de concerten van Soli Deo Gloria. Indien van toepassing, vraagt Soli Deo Gloria altijd voor het publiceren van video’s toestemming aan betreffende solisten. Inzien, wijzigen en verwijderen (het recht om vergeten te worden daaronder begrepen) en het intrekken van de gegeven toestemming is mogelijk middels een ondubbelzinnige verklaring gericht aan info@solideogloria.nl.

Uw persoonsgegevens worden in ieder geval verwijderd:

in het geval van de uitvoering van een overeenkomst: 5 jaren na beëindiging van de overeenkomst, tenzij u expliciet toestemming heeft gegeven de persoonsgegevens langer op te slaan of indien de gegevens langer bewaard moeten worden op grond van een wettelijke regeling of bepaling;

in het geval van het betalen en afhandelen van de facturen: 7 jaren na het betalen van de betreffende factuur, ten behoeve van het voldoen aan de wettelijke verplichting van de Belastingdienst;

in het geval van het behandelen van vragen en klachten: na het tot tevredenheid oplossen van de klacht;

in het geval van de nieuwsbrief: na wederopzegging.

Voor het juist laten verlopen van de overeenkomst kan Soli Deo Gloria gebruik maken van een aantal externe partijen die mogelijk ook inzicht krijgen in uw gegevens. In ieder geval zullen zij de gegevens opslaan voor zolang als dit nodig is voor de uitvoering van hun werk. In geen geval zullen de persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan de werkzaamheden voor Soli Deo Gloria, tenzij hiervoor expliciet om toestemming is gevraagd aan de betrokkene. Op alle externe overdrachten van persoonsgegevens zijn Verwerkersovereenkomsten van toepassing.

Voor het versturen van de nieuwsbrief wordt gebruik gemaakt van een e-mail service provider. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het versturen van de nieuwsbrief worden verstrekt aan de e-mail service provider.

Indien u meer informatie wilt over aan welke externe partijen uw persoonsgegevens worden verwerkt, kunt u altijd een e-mail sturen naar info@solideogloria.nl.

Het staat Soli Deo Gloria vrij een zwarte lijst aan te maken met betrekking tot persoonsgegevens van personen die het vertrouwen van Soli Deo Gloria ernstig hebben beschaamd. De zwarte lijst wordt onbeperkt bewaard en is slechts inzichtelijk voor een zeer beperkte groep medewerkers van Soli Deo Gloria.